Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oglas za radno mjesto

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINA VOĐINCI
KLASA: 112-03/17-01/01
URBROJ: 2188/14-17-02
U Vođincima, 06.11.2017.
Na temelju članka 8. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), načelnik Općine Vođinci objavljuje

O G L A S

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vođinci, na radno mjesto:
– referent – 1 izvršitelj na određeno, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
Posebni uvjeti:
– srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke ili gimnazija
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Prijaviti se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u zakonskom roku. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od dva mjeseca. Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.
U službu ne može biti primljena osoba, ako postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
– životopis (vlastoručno potpisan)
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedožbe)
– presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
– dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)
– presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starijeg od 6 mjeseci)
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o prijmu.
Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu,odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Prijave na oglas podnose se preporučeno poštom na adresu: Općina Vođinci,Jedinstveni upravni odjel, J.J.Strossmayera 198,32283 Vođinci,s obveznom naznakom „Za oglas za prijem u službu referenta“ u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon objavljenog oglasa ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju donosi se odluka o poništenju .Protiv Odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

NAČELNIK
Martin Kordić

 

Skip to content