Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

  na području Općine Vođinci

 

           REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA   ŽUPANIJA

                    OPĆINA VOĐINCI

                    Općinsko vijeće

 

KLASA: 363-01/18-01/01

URBROJ: 2188/14-18-01

Vođinci, 09.08.2018.

 

 

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17), u daljnjem tekstu ZOGO, i članka 28. Statuta Općine Vođinci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Vođinci, na 12 .sjednici održanoj 09.08.2018. godine, donosi sljedeću

 

Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

  na području Općine Vođinci

 

 

  1. PREDMET ODLUKE

Članak 1.

Odlukom o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš  na području Općine Vođinci (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš te način njihova provođenja na području Općine Vođinci.

 

Članak 2.

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu Odluke smatra se naročito.

  • otpad odbačen u okoliš,
  • glomazni otpad odbačen na javnoj površini,
  • opasni i građevinski otpad odbačen na javnoj površini,
  • svaki otpad odbačen pored spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (na zelenim otocima).

2.MJERE ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA

2.1.  Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Članak 3.

Općina Vođinci uspostavlja sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici Općine Vođinci www.vodjinci.hr.

Osim prijave zaprimanjem obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu putem mrežne stranice Općine Vođinci, građani mogu obrazac dostaviti osobno ili poštom na adresu: Općina Vođinci, J.J.Strossmayera 198,Vođinci.

 

 

 

 

2.2.  Uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada

 

 

 

Članak 4.

Općina Vođinci će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada (dalje u tekstu: Evidencija) sukladno zakonskim propisima i tehničkim mogućnostima Općine Vođinci temeljem zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i nadzora koji će komunalni redar provoditi na području Općine Vođinci.

Evidencija treba sadržavati podatke o: lokacijama i količinama odbačenog otpada, počiniteljima, datumu uklanjanja, načinu uklanjanja, troškovima uklanjanja, ponovljenom odbacivanju otpada i poduzetim mjerama za sprječavanje odbacivanja otpada.

 

 

2.3.Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja Općine Vođinci radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada

Članak 5.

Do 01. ožujka komunalni redar treba provesti redoviti godišnji nadzor područja Općine Vođinci, radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada.

Do 01. ožujka komunalni redar treba temeljem provedenog redovitog godišnjeg nadzora područja Općine Vođinci radi postojanja odbačenog otpada, temeljem drugih evidencija i postupanja tijekom prethodne godine dostaviti načelniku izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, počiniteljima, troškovima uklanjanja odbačenog otpada, zaračunatoj i naplaćenoj naknadi troška uklanjanja otpada, lokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno odbacivanje otpada i lokacijama na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

Do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu načelnik Općine Vođinci će dostaviti Općinskom vijeću Općine Vođinci  Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Vođinci.

Općinsko vijeće će temeljem Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Vođinci donijeti Odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada  na području Općine Vođinci.

 

2.4. Edukacija stanovništva za odgovorno gospodarenje otpadom

Članak 6.

Općina Vođinci će u suradnji s davateljem javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada provoditi trajnu edukaciju stanovništva za odgovorno gospodarenje otpadom, sukladno Planu gospodarenja otpadom na području Općine Vođinci

Općina Vođinci će u sklopu svoje mrežne stranice uspostaviti i održavati mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području.

 

2.5. Druge mjere

Članak7.

Općina Vođinci će provoditi i druge mjere:

– učestala kontrola komunalnog redarstva stanja spremnika za komunalni otpad na lokacijama kod korisnika usluge i na javnim površinama i problematičnim lokacijama,

– postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na svim lokacijama gdje se uoči nepropisno odbacivanje otpada,

– distribucija informacija o telefonskom broju na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje otpada

– postavljanje prepreka za sprječavanje prolaska,

– ograđivanje površina fizičkim preprekama.

 

 

 

 

  1. MJERE ZA UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ

 

Članak 8.

Općina Vođinci će provedbu mjera uklanjanja otpada odbačenog u okoliš provoditi sukladno članku 36.stavcima 3. do 8. ZOGO-a.

Ako je otpad odbačen na javnoj površini, a počinitelj nije poznat, osoba koja obavlja poslove čišćenja Općine Vođinci će otpad ukloniti u sklopu svojih redovnih aktivnosti odmah po saznanju bez odlaganja i bez posebnih naloga i rješenja komunalnog redara Općine Vođinci te o tome dostaviti podatke Općini Vođinci, za potrebe sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

 

  1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“  i na mrežnim stranicama Općine Vođinci te će se dostaviti Ministarstvu.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.“

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Jurica Cvitković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content