Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

OBAVIJEST

Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), Općina Vođinci obavještava javnost da je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Vođinci donošenjem Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Vođinci (KLASA:350-05/18-01/01, URBROJ:2188-14/18-03 od 24.10.2018. god.).

Temeljem čl. 64. Zakona o zaštiti okoliša (,,Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15) za Urbanistički plan uređenja naselja Vođinci potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi strateška procjene utjecaja na okoliš.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13,153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17) i odredbama posebnih propisa vezanih za donošenje Urbanističkog plana uređenja naselja Vođinci.

Temeljem Čl. 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (,,Narodne novine” broj 03/17), u sklopu navedenog postupka Općina Vođinci dužna je pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima o potrebi strateška procjene za Urbanistički plan uređenja naselja Vođinci.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će sljedeća tijela:

  1. Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, 32000 Vukovar, Županijska 9
  2. Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije
  3. Hrvatske vode VGO za srednju i donju Savu, Zagreb, VGI za mali sliv ”Biđ-Bosut” Vinkovci
  4. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

 

Vođinci, 24.10.2018. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Martin Kordić

 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Vođinci

Skip to content