Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pristup informacijama – Službenik za informiranje

Temeljem članka 22. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („ Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 172/03), i čl.52.Statuta Općine Vođinci(Službeni vjesnik VSŽ 15/09) dana 18. siječnja 2012. godine, općinski načelnik Općine Vođinci, donosi:

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

I.

Određuje se Ružica Šuker, službenica Općine Vođinci na radnom mjestu pročelnice jedinstvenog upravnog odjela, kao službena osoba ovlaštena za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama ( dalje u tekstu: službenik za informiranje).

II.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:
– rješava pojedinačne zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup informacijama,
– osigurava redovito objavljivanje informacija,
– unaprjeđuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad općinske uprave,
– pomaže podnositeljima zahtjeva u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama,
– vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
– poduzima ostale radnje i mjere potrebite za uredno vođenje Kataloga informacija.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ove točke, svi zaposlenici Općine Vođinci dužni su službeniku za informiranje omogućiti pristup svim traženim podacima, dokumentima, aktima, izvješćima i drugim prilozima koje on zatraži, ukoliko nisu izuzete Zakonom.

III.

Za svoj rad službenik za informiranje odgovara općinskom načelniku.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom vjesniku“Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 008-02/12-01
URBROJ: 2188-14/03-12
Vođinci, 18. siječnja 2012. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Franjo Japelj

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Skip to content