Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

OGLAS za prijam u radni odnos – voditelj/ica projekta “Zaželi”

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINA VOĐINCI
KLASA: 112-03/17-01/02
URBROJ: 2188/14-17-02
Vođinci,21.11.2017.
Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vođinci objavljuje

O G L A S

za prijam u radni odnos u Jedinstveni upravni odjel Općine Vođinci, na radno mjesto:
– VODITELJ/ICA PROJEKTA „ZAŽELI U OPĆINI VOĐINCI“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Posebni uvjeti:
– visoka stručna sprema/magistar pravne ili ekonomske struke
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje rada na računalu
–iskustvo u pisanju i provedbi sličnih projekata i projekata financiranih od strane EU
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba, ako postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
– životopis (vlastoručno potpisan)
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
– dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)
– presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starijeg od 6 mjeseci)
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11).
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima pribavit će se naknadno prije potpisivanja Ugovora o radu.
Trajanje radnog odnosa – trideset mjeseci uz obvezn probni rad u trajanju od tri mjeseca .
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Vođinci www.vodjinci.hr

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni na web-stranici www.vodjinci.hr i na oglasnoj ploči Općine Vođincia najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere .
Pisane prijave podnose se na adresu : Općina Vođinci, J.J.Strossmayera 198,32283 Vođinci , sa naznakom : „Za oglas voditelja projekta- ne otvaraj“ u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.
Općina Vođinci zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

PROČELNICA
Ružica Šuker, dipl.iur.

Skip to content