Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV

 za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vođinci

 

Članak I.

U cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Općina Vođinci iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika / polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Vođinci.

 

Članak II.

Cilj osposobljavanja za rad, u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

 

Članak III.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • da su nezaposlene osobe do 30 godina starosti koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale,te prijavljene u evidenciju HZZ-a najmanje 30 dana,
  • da ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju

Članak IV.

 

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (8 sati dnevno) obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vođinci, i to:

  1. Jedinstveni upravni odjel:
    Naziv radnog mjesta: referent
    Stručna sprema: srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke
  2. Broj radnika: 1

 

Članak V.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

– kratki životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice);
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( isključivo preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi);
– dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva – potvrda HZMO,
– dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/a za kaznena dijela iz članka 15. Zakona – ne starije od 6 mjeseci;
– preslika osobne iskaznice;
– dokaz HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana.

 

Napomena: Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate/kinje izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora. Obavezno dostaviti kontakt podatke: broj mobitela ili e-mail.

 

Članak VI.

Odluku o izboru kandidata/kinje  donosi načelnik Općine Vođinci. Obavijest o izboru i pozivu na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranom kandidatu/kinji.

Članak VII.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva na web stranici  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  na adresu: Općina Vođinci, J.J.Strossmayera 198, Vođinci s naznakom „Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje-NE OTVARAJ“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

 

KLASA: 112-01/18-01/03

URBROJ: 2188/14-18-05

Vođinci, 18.10.2018.

 

Općinski načelnik

Martin Kordić

 

 

Skip to content