Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE – kuća i dvorište u vlasništvu Općine Vođinci

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VOĐINCI

 

KLASA: 370-01/19-01/01

URBROJ: 2188/14-19-01

Vođinci, 15.01.2019. godine

 

Temeljem čl. 45. Statuta Općine Vođinci, (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 4/18), i čl. 2. stavak 3. Odluke o raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Vođinci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 12/16), načelnik Općine Vođinci raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnine – kuća i dvorište u vlasništvu Općine Vođinci

 

  1. Predmet javnog natječaja je prodaja kuće i dvorišta u ulici J.J.Strossmayera u Vođincima:

 

  1. k.č. 1076 sa 720 m2 upisani u zk.uložak br.966, k.o. Vođinci-početna cijena 76.700,00 kn.

 

Za navedenu nekretninu izrađen je Procjembeni elaborat br.166/18 od strane stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnine Dinke Benačić,dipl.ing.arh.

 

II.Rok za podnošenje ponuda je do  24.01.2019.g.

 

III. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe.

 

  1. Ponuda mora sadržavati: ime i prezime ponuditelja, adresu ponuditelja, iznos ponuđene kupoprodajne cijena nekretnine, uvjete otplate.

 

  1. Uz ponudu obavezno dostaviti: dokaz o uplati jamčevine, presliku osobne iskaznice, potvrdu o ne dugovanju prema Općini Vođinci.

 

  1. Jamčevina u iznosu 10% uplaćuje se na žiroračun Općine Vođinci broj: HR7423900011858400005, model 68, poziv na broj odobrenja: 7811-OIB, uz naznaku svrhe uplate “Jamčevina za natječaj”.

Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima natječaja će se vratiti. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaju gubi pravo na povrat jamčevine.

 

VII. Osnovni kriterija za odabir najpovoljnije ponude je ponuđena cijena i uvjeti otplate.

 

VIII. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 dana od dana primitka obavjestii o odabiru s Općinom Vođinci sklopiti Ugovor o kupoprodaju nekretnina. Troškove provedbe kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

 

  1. Obrazac ponude moguće je preuzeti u prostorijama Općine Vođinci, radnim danom od 9:00 do 14:00 sati tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.

Vrijeme uvida u nekretninu biti će omogućeno svakim radnim danam od 9:00 do 14:00 sati tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.

 

  1. Ponude za natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Općina Vođinci, J.J.Strossmayera 198, 32283 Vođinci, s naznakom “Ponuda za kupnju kuće i dvorišta u ul. J.J.Strossmayera”

 

  1. Nepotupne i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

XII. Općina Vođinci zadržava pravo poništenja natječaja i pravo ne prihvatiti niti jednog ponuditelja bez posebnog obrazloženja.

 

NAČELNIK OPĆINE VOĐINCI

Martin Kordić

 

Obrazac ponude

Skip to content