Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

1. Izmjene i dopune proračuna

Klasa:400-08/13-01/05
Ur.broj:2188-14-14-01

Vođinci, 20.05.2014.god.

Općinsko vijeće Općine Vođinci na svojoj 9.sjednici održanoj dana 20.05.2014.
godine, temeljem članka 39.st.2. i članka 43. Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12),
te članka 24. Statuta Općine Vođinci (“Službeni vjesnik” VSŽ-e br.11a/13) donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE VOĐINCI ZA 2014. GODINU

Članak 1.

U proračunu Općine Vođinci za 2014. godinu članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Općine Vođinci za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

O P I S “PLAN ZA
2014.” “POVEĆANJE ILI
SMANJENJE” “NOVI PLAN
ZA 2014.”
1. PRIHODI POSLOVANJA 2.462.600,00 32.000,00 2.494.600,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 434.000,00 0,00 434.000,00
3. UKUPNI PRIHODI (1.+ 2.) 2.896.600,00 32.000,00 2.928.600,00

4. RASHODI POSLOVANJA 2.220.600,00 -187.800,00 2.032.800,00
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 676.000,00 219.800,00 895.800,00
6. UKUPNI RASHODI (4.+ 5.) 2.896.600,00 32.000,00 2.928.600,00

7. RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK PRIHODA (3.- 6.) 0,00 0,00 0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

O P I S “PLAN ZA
2014.” “POVEĆANJE ILI
SMANJENJE” “NOVI PLAN
ZA 2014.”
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 0,00
2. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00 0,00 0,00
3. NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE (1.- 2.) 0,00 0,00 0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi proračuna, utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2014. godinu, mijenjaju
se i utvrđuju u novim iznosima kako je to iskazano u Računu prihoda i rashoda koji je
sastavni dio ovih izmjena i dopuna.

Članak 3.

Primici od financijske imovine i financiranja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
iskazani su u Računu zaduživanja / financiranja za 2014. godinu, koji je sastavni dio ove
odluke.
Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od
2.928.600,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima
u Posebnom dijelu proračuna .

Članak 5.

Izmjene i dopune proračuna stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u
“Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća:

_______________________________
Dragan Komarčić

J.J.Strossmayera 198
32283 VOĐINCI
 
I. REBALANS PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
OPĆI DIO
 
BROJ   PROMJENA
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
 
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI     2.896.600,00        32.000,00    1,1%     2.928.600,00
6 Prihodi poslovanja     2.462.600,00        32.000,00    1,3%     2.494.600,00
61 Prihodi od poreza     1.409.000,00         5.000,00    0,4%     1.414.000,00
611 Porez i prirez na dohodak     1.364.000,00     1.364.000,00
613 Porezi na imovinu        10.000,00         5.000,00   50,0%        15.000,00
614 Porezi na robu i usluge        35.000,00        35.000,00
63 Pomoći       470.000,00       470.000,00
633 Pomoći iz proračuna       420.000,00       420.000,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna        50.000,00        50.000,00
64 Prihodi od imovine       176.600,00       176.600,00
641 Prihodi od financijske imovine         1.500,00         1.500,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine       175.100,00       175.100,00
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima       406.000,00        27.000,00    6,7%       433.000,00
651 Administrativne (upravne) pristojbe        14.000,00        27.000,00  192,9%        41.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima       302.000,00       302.000,00
653 Komunalni doprinosi i naknade        90.000,00        90.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi         1.000,00         1.000,00
683 Ostali prihodi         1.000,00         1.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine       434.000,00       434.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine       430.000,00       430.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava       430.000,00       430.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine         4.000,00         4.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata         4.000,00         4.000,00
BROJ   PROMJENA
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
 
UKUPNO RASHODI / IZDACI     2.896.600,00        32.000,00    1,1%     2.928.600,00
3 Rashodi poslovanja     2.220.600,00      -187.800,00   -8,5%     2.032.800,00
31 Rashodi za zaposlene       862.200,00      -242.700,00  -28,1%       619.500,00
311 Plaće       740.000,00      -220.000,00  -29,7%       520.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene         7.200,00         5.300,00   73,6%        12.500,00
313 Doprinosi na plaće       115.000,00       -28.000,00  -24,3%        87.000,00
32 Materijalni rashodi       827.900,00       -66.000,00   -8,0%       761.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima        49.000,00        -5.000,00  -10,2%        44.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju       197.000,00       -17.000,00   -8,6%       180.000,00
323 Rashodi za usluge       356.000,00       -59.000,00  -16,6%       297.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       225.900,00        15.000,00    6,6%       240.900,00
34 Financijski rashodi         9.000,00         9.000,00
343 Ostali financijski rashodi         9.000,00         9.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       200.000,00       200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna       200.000,00       200.000,00
38 Donacije i ostali rashodi       321.500,00       120.900,00   37,6%       442.400,00
381 Tekuće donacije       321.500,00        22.900,00    7,1%       344.400,00
382 Kapitalne donacije        20.000,00        20.000,00
386 Kapitalne pomoći        78.000,00        78.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine       676.000,00       219.800,00   32,5%       895.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       576.000,00         4.800,00    0,8%       580.800,00
421 Građevinski objekti       530.000,00       -37.200,00   -7,0%       492.800,00
422 Postrojenja i oprema        33.000,00        42.000,00  127,3%        75.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina        13.000,00        13.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       100.000,00       215.000,00  215,0%       315.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima       100.000,00       215.000,00  215,0%       315.000,00

 

 

J.J.Strossmayera 198
32283 VOĐINCI
 
I. REBALANS PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
POSEBNI DIO
 
BROJ   PROMJENA
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
 
UKUPNO RASHODI / IZDACI     2.896.600,00        32.000,00    1,1%     2.928.600,00
RAZDJEL  100   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL     2.896.600,00        32.000,00    1,1%     2.928.600,00
GLAVA  10   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL     2.896.600,00        32.000,00    1,1%     2.928.600,00
Program 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA        99.000,00        99.000,00
Aktivnost A100100 Predstavnička i izvršna tijela        99.000,00        99.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE        99.000,00        99.000,00
3 Rashodi poslovanja        99.000,00        99.000,00
32 Materijalni rashodi        99.000,00        99.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju         2.000,00         2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        97.000,00        97.000,00
Program 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA       814.100,00       -12.700,00   -1,6%       801.400,00
Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene       288.200,00        57.300,00   19,9%       345.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE       288.200,00        57.300,00   19,9%       345.500,00
3 Rashodi poslovanja       288.200,00        57.300,00   19,9%       345.500,00
31 Rashodi za zaposlene       288.200,00        57.300,00   19,9%       345.500,00
311 Plaće       245.000,00        40.000,00   16,3%       285.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene         4.200,00         5.300,00  126,2%         9.500,00
313 Doprinosi na plaće        39.000,00        12.000,00   30,8%        51.000,00
Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi       525.900,00       -70.000,00  -13,3%       455.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE       525.900,00       -70.000,00  -13,3%       455.900,00
3 Rashodi poslovanja       525.900,00       -70.000,00  -13,3%       455.900,00
32 Materijalni rashodi       516.900,00       -70.000,00  -13,5%       446.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima        49.000,00        -5.000,00  -10,2%        44.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju       110.000,00       -17.000,00  -15,5%        93.000,00
323 Rashodi za usluge       234.000,00       -63.000,00  -26,9%       171.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       123.900,00        15.000,00   12,1%       138.900,00
34 Financijski rashodi         9.000,00         9.000,00
343 Ostali financijski rashodi         9.000,00         9.000,00
Program 1120 KOMUNALNA DJELATNOST       490.000,00      -280.000,00  -57,1%       210.000,00
Aktivnost A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture       115.000,00       115.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE       115.000,00       115.000,00
3 Rashodi poslovanja       115.000,00       115.000,00
32 Materijalni rashodi       115.000,00       115.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju        80.000,00        80.000,00
323 Rashodi za usluge        35.000,00        35.000,00
Aktivnost A100110 Održavanje javnih površina       330.000,00      -300.000,00  -90,9%        30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE       330.000,00      -300.000,00  -90,9%        30.000,00
3 Rashodi poslovanja       330.000,00      -300.000,00  -90,9%        30.000,00
31 Rashodi za zaposlene       300.000,00      -300.000,00 -100,0%
311 Plaće       260.000,00      -260.000,00 -100,0%
313 Doprinosi na plaće        40.000,00       -40.000,00 -100,0%
32 Materijalni rashodi        30.000,00        30.000,00
BROJ   PROMJENA
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
 
322 Rashodi za materijal i energiju         5.000,00         5.000,00
323 Rashodi za usluge        25.000,00        25.000,00
Aktivnost A100120 Zaštita okoliša         8.000,00        20.000,00  250,0%        28.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  05   ZAŠTITA OKOLIŠA         8.000,00        20.000,00  250,0%        28.000,00
3 Rashodi poslovanja         8.000,00        20.000,00  250,0%        28.000,00
32 Materijalni rashodi         5.000,00         5.000,00
323 Rashodi za usluge         5.000,00         5.000,00
38 Donacije i ostali rashodi         3.000,00        20.000,00  666,7%        23.000,00
381 Tekuće donacije         3.000,00         3.000,00
382 Kapitalne donacije        20.000,00        20.000,00
Aktivnost A100130 Ostali komunalni poslovi        37.000,00        37.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE        37.000,00        37.000,00
3 Rashodi poslovanja        37.000,00        37.000,00
32 Materijalni rashodi        37.000,00        37.000,00
323 Rashodi za usluge        37.000,00        37.000,00
Program 1130 GOSPODARSTVO        10.000,00        10.000,00
Tekući projekt T100110 Ulaganja u razvoj poljoprivrede        10.000,00        10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI        10.000,00        10.000,00
3 Rashodi poslovanja        10.000,00        10.000,00
32 Materijalni rashodi        10.000,00        10.000,00
323 Rashodi za usluge        10.000,00        10.000,00
Program 1140 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA        67.000,00        14.000,00   20,9%        81.000,00
Aktivnost A100100 Zaštita od požara        60.000,00        14.000,00   23,3%        74.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  03   JAVNI RED I SIGURNOST        60.000,00        14.000,00   23,3%        74.000,00
3 Rashodi poslovanja        60.000,00        14.000,00   23,3%        74.000,00
32 Materijalni rashodi         4.000,00         4.000,00
323 Rashodi za usluge         4.000,00         4.000,00
38 Donacije i ostali rashodi        60.000,00        10.000,00   16,7%        70.000,00
381 Tekuće donacije        60.000,00        10.000,00   16,7%        70.000,00
Aktivnost A100110 Civilna zaštita         7.000,00         7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  02   OBRANA         7.000,00         7.000,00
3 Rashodi poslovanja         7.000,00         7.000,00
32 Materijalni rashodi         5.000,00         5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja         5.000,00         5.000,00
38 Donacije i ostali rashodi         2.000,00         2.000,00
381 Tekuće donacije         2.000,00         2.000,00
Program 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI       466.500,00        12.900,00    2,8%       479.400,00
Aktivnost A100100 Obrazovanje        91.000,00        15.000,00   16,5%       106.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  09   OBRAZOVANJE        91.000,00        15.000,00   16,5%       106.000,00
3 Rashodi poslovanja        91.000,00        15.000,00   16,5%       106.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        80.000,00        80.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna        80.000,00        80.000,00
38 Donacije i ostali rashodi        11.000,00        15.000,00  136,4%        26.000,00
381 Tekuće donacije        11.000,00        15.000,00  136,4%        26.000,00
Aktivnost A100110 Socijalna skrb        75.000,00        -5.500,00   -7,3%        69.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  10   SOCIJALNA ZAŠTITA        75.000,00        -5.500,00   -7,3%        69.500,00
3 Rashodi poslovanja        75.000,00        -5.500,00   -7,3%        69.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        60.000,00        60.000,00
BROJ   PROMJENA
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
 
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna        60.000,00        60.000,00
38 Donacije i ostali rashodi        15.000,00        -5.500,00  -36,7%         9.500,00
381 Tekuće donacije        15.000,00        -5.500,00  -36,7%         9.500,00
Aktivnost A100120 Kultura        30.000,00         3.400,00   11,3%        33.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA        30.000,00         3.400,00   11,3%        33.400,00
3 Rashodi poslovanja        30.000,00         3.400,00   11,3%        33.400,00
38 Donacije i ostali rashodi        30.000,00         3.400,00   11,3%        33.400,00
381 Tekuće donacije        30.000,00         3.400,00   11,3%        33.400,00
Aktivnost A100130 Religija        10.000,00        10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA        10.000,00        10.000,00
3 Rashodi poslovanja        10.000,00        10.000,00
38 Donacije i ostali rashodi        10.000,00        10.000,00
381 Tekuće donacije        10.000,00        10.000,00
Aktivnost A100140 Šport i rekreacija       160.000,00       160.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA       160.000,00       160.000,00
3 Rashodi poslovanja       160.000,00       160.000,00
32 Materijalni rashodi        10.000,00        10.000,00
323 Rashodi za usluge        10.000,00        10.000,00
38 Donacije i ostali rashodi       150.000,00       150.000,00
381 Tekuće donacije       150.000,00       150.000,00
Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti        40.500,00        40.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA        40.500,00        40.500,00
3 Rashodi poslovanja        40.500,00        40.500,00
38 Donacije i ostali rashodi        40.500,00        40.500,00
381 Tekuće donacije        40.500,00        40.500,00
Tekući projekt T100100 Demografski razvitak Općine        60.000,00        60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  10   SOCIJALNA ZAŠTITA        60.000,00        60.000,00
3 Rashodi poslovanja        60.000,00        60.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        60.000,00        60.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna        60.000,00        60.000,00
Program 1110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE       116.000,00       257.000,00  221,6%       373.000,00
Kapitalni projekt K100100 Nabava opreme        16.000,00        42.000,00  262,5%        58.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE        16.000,00        42.000,00  262,5%        58.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine        16.000,00        42.000,00  262,5%        58.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        16.000,00        42.000,00  262,5%        58.000,00
422 Postrojenja i oprema        13.000,00        42.000,00  323,1%        55.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina         3.000,00         3.000,00
Kapitalni projekt K100110 Poslovni objekti       100.000,00       215.000,00  215,0%       315.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE       100.000,00       215.000,00  215,0%       315.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine       100.000,00       215.000,00  215,0%       315.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       100.000,00       215.000,00  215,0%       315.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima       100.000,00       215.000,00  215,0%       315.000,00
Program 1120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE       440.000,00        40.800,00    9,3%       480.800,00
Kapitalni projekt K100100 Ceste       350.000,00       350.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE       350.000,00       350.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine       350.000,00       350.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       350.000,00       350.000,00
421 Građevinski objekti       350.000,00       350.000,00
BROJ   PROMJENA
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
 
Kapitalni projekt K100110 Pješačke staze        30.000,00        30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE        30.000,00        30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine        30.000,00        30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        30.000,00        30.000,00
421 Građevinski objekti        30.000,00        30.000,00
Kapitalni projekt K100130 Kanalizacija        50.000,00       -37.200,00  -74,4%        12.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE        50.000,00       -37.200,00  -74,4%        12.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine        50.000,00       -37.200,00  -74,4%        12.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        50.000,00       -37.200,00  -74,4%        12.800,00
421 Građevinski objekti        50.000,00       -37.200,00  -74,4%        12.800,00
Kapitalni projekt K100180 Nematerijalna proizvedena imovina        10.000,00        10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE        10.000,00        10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine        10.000,00        10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        10.000,00        10.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina        10.000,00        10.000,00
Kapitalni projekt K100190 Ostali objekti komunalne infrastrukture        78.000,00        78.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE        78.000,00        78.000,00
3 Rashodi poslovanja        78.000,00        78.000,00
38 Donacije i ostali rashodi        78.000,00        78.000,00
386 Kapitalne pomoći        78.000,00        78.000,00
Program 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI       100.000,00       100.000,00
Kapitalni projekt K100110 Multifunkcijski dom       100.000,00       100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA       100.000,00       100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine       100.000,00       100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       100.000,00       100.000,00
421 Građevinski objekti       100.000,00       100.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  10   DJEČJI VRTIĆ       294.000,00       294.000,00
Program 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI       274.000,00       274.000,00
Aktivnost A100100 Obrazovanje       274.000,00       274.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  09   OBRAZOVANJE       274.000,00       274.000,00
3 Rashodi poslovanja       274.000,00       274.000,00
31 Rashodi za zaposlene       274.000,00       274.000,00
311 Plaće       235.000,00       235.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene         3.000,00         3.000,00
313 Doprinosi na plaće        36.000,00        36.000,00
Program 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI        20.000,00        20.000,00
Kapitalni projekt K100100 Dječji vrtić        20.000,00        20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  09   OBRAZOVANJE        20.000,00        20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine        20.000,00        20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        20.000,00        20.000,00
422 Postrojenja i oprema        20.000,00        20.000,00
Skip to content