Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2. Izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu

Vođinci, 19.12.2014.

Općinsko vijeće Općine Vođinci na svojoj 12. sjednici održanoj dana 19.12.2014.
godine, temeljem članka 39.st.2. i članka 43. Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12),
te članka 24. Statuta Općine Vođinci (“Službeni vjesnik” VSŽ-e br.11a/13) donosi:

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE VOĐINCI ZA 2014. GODINU

Članak 1.

U proračunu Općine Vođinci za 2014. godinu članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Općine Vođinci za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

O P I S “PLAN ZA
2014.” “POVEĆANJE ILI
SMANJENJE” “NOVI PLAN
ZA 2014.”
1. PRIHODI POSLOVANJA 2.494.600,00 347.900,00 2.842.500,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 434.000,00 0,00 434.000,00
3. UKUPNI PRIHODI (1.+ 2.) 2.928.600,00 347.900,00 3.276.500,00

4. RASHODI POSLOVANJA 2.192.800,00 -17.300,00 2.175.500,00
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 735.800,00 365.200,00 1.101.000,00
6. UKUPNI RASHODI (4.+ 5.) 2.928.600,00 347.900,00 3.276.500,00

7. RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK PRIHODA (3.- 6.) 0,00 0,00 0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

O P I S “PLAN ZA
2014.” “POVEĆANJE ILI
SMANJENJE” “NOVI PLAN
ZA 2014.”
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 0,00
2. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00 0,00 0,00
3. NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE (1.- 2.) 0,00 0,00 0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi proračuna, utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2014. godinu, mijenjaju
se i utvrđuju u novim iznosima kako je to iskazano u Računu prihoda i rashoda koji je
sastavni dio ovih izmjena i dopuna.

Članak 3.

Primici od financijske imovine i financiranja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
iskazani su u Računu zaduživanja / financiranja za 2014. godinu, koji je sastavni dio ove
odluke.
Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od
3.276.500,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima
u Posebnom dijelu proračuna .

Članak 5.

Izmjene i dopune proračuna stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u
“Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća:

_______________________________
Dragan Komarčić

 

J.J.Strossmayera 198
32283 VOĐINCI
 
II. REBALANS PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
OPĆI DIO
 
BROJ   PROMJENA
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
 
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI     2.928.600,00       347.900,00   11,9%     3.276.500,00
6 Prihodi poslovanja     2.494.600,00       347.900,00   13,9%     2.842.500,00
61 Prihodi od poreza     1.414.000,00        11.700,00    0,8%     1.425.700,00
611 Porez i prirez na dohodak     1.364.000,00         1.700,00    0,1%     1.365.700,00
613 Porezi na imovinu        15.000,00        15.000,00  100,0%        30.000,00
614 Porezi na robu i usluge        35.000,00        -5.000,00  -14,3%        30.000,00
63 Pomoći       470.000,00       365.000,00   77,7%       835.000,00
633 Pomoći iz proračuna       420.000,00       285.000,00   67,9%       705.000,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna        50.000,00        80.000,00  160,0%       130.000,00
64 Prihodi od imovine       176.600,00        30.200,00   17,1%       206.800,00
641 Prihodi od financijske imovine         1.500,00        30.000,00  2100,0%        31.500,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine       175.100,00           200,00    0,1%       175.300,00
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima       433.000,00       -59.000,00  -13,6%       374.000,00
651 Administrativne (upravne) pristojbe        41.000,00        31.000,00   75,6%        72.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima       302.000,00      -100.000,00  -33,1%       202.000,00
653 Komunalni doprinosi i naknade        90.000,00        10.000,00   11,1%       100.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi         1.000,00         1.000,00
683 Ostali prihodi         1.000,00         1.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine       434.000,00       434.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine       430.000,00       430.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava       430.000,00       430.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine         4.000,00         4.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata         4.000,00         4.000,00
BROJ   PROMJENA
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
 
UKUPNO RASHODI / IZDACI     2.928.600,00       347.900,00   11,9%     3.276.500,00
3 Rashodi poslovanja     2.192.800,00       -17.300,00   -0,8%     2.175.500,00
31 Rashodi za zaposlene       619.500,00        28.400,00    4,6%       647.900,00
311 Plaće       520.000,00        22.000,00    4,2%       542.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene        12.500,00        12.500,00
313 Doprinosi na plaće        87.000,00         6.400,00    7,4%        93.400,00
32 Materijalni rashodi       921.900,00       -39.900,00   -4,3%       882.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima        44.000,00        -2.400,00   -5,5%        41.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju       340.000,00        -6.000,00   -1,8%       334.000,00
323 Rashodi za usluge       297.000,00       -43.600,00  -14,7%       253.400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       240.900,00        12.100,00    5,0%       253.000,00
34 Financijski rashodi         9.000,00           200,00    2,2%         9.200,00
343 Ostali financijski rashodi         9.000,00           200,00    2,2%         9.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       200.000,00       -11.000,00   -5,5%       189.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna       200.000,00       -11.000,00   -5,5%       189.000,00
38 Donacije i ostali rashodi       442.400,00         5.000,00    1,1%       447.400,00
381 Tekuće donacije       344.400,00         5.000,00    1,5%       349.400,00
382 Kapitalne donacije        20.000,00        20.000,00
386 Kapitalne pomoći        78.000,00        78.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine       735.800,00       365.200,00   49,6%     1.101.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       420.800,00      -199.800,00  -47,5%       221.000,00
421 Građevinski objekti       332.800,00      -210.800,00  -63,3%       122.000,00
422 Postrojenja i oprema        75.000,00        -9.000,00  -12,0%        66.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina        13.000,00        20.000,00  153,8%        33.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       315.000,00       565.000,00  179,4%       880.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima       315.000,00       565.000,00  179,4%       880.000,00

 

J.J.Strossmayera 198
32283 VOĐINCI
 
II. REBALANS PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
POSEBNI DIO
 
BROJ   PROMJENA
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
 
UKUPNO RASHODI / IZDACI     2.928.600,00       347.900,00   11,9%     3.276.500,00
RAZDJEL  100   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL     2.928.600,00       347.900,00   11,9%     3.276.500,00
GLAVA  10   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL     2.928.600,00       347.900,00   11,9%     3.276.500,00
Program 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA        99.000,00        99.000,00
Aktivnost A100100 Predstavnička i izvršna tijela        99.000,00        99.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE        99.000,00        99.000,00
3 Rashodi poslovanja        99.000,00        99.000,00
32 Materijalni rashodi        99.000,00        99.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju         2.000,00         2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        97.000,00        97.000,00
Program 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA       801.400,00      -107.300,00  -13,4%       694.100,00
Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene       345.500,00       -39.000,00  -11,3%       306.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE       345.500,00       -39.000,00  -11,3%       306.500,00
3 Rashodi poslovanja       345.500,00       -39.000,00  -11,3%       306.500,00
31 Rashodi za zaposlene       345.500,00       -39.000,00  -11,3%       306.500,00
311 Plaće       285.000,00       -33.000,00  -11,6%       252.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene         9.500,00         9.500,00
313 Doprinosi na plaće        51.000,00        -6.000,00  -11,8%        45.000,00
Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi       455.900,00       -68.300,00  -15,0%       387.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE       455.900,00       -68.300,00  -15,0%       387.600,00
3 Rashodi poslovanja       455.900,00       -68.300,00  -15,0%       387.600,00
32 Materijalni rashodi       446.900,00       -68.500,00  -15,3%       378.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima        44.000,00        -2.400,00   -5,5%        41.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju        93.000,00       -11.000,00  -11,8%        82.000,00
323 Rashodi za usluge       171.000,00       -27.200,00  -15,9%       143.800,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       138.900,00       -27.900,00  -20,1%       111.000,00
34 Financijski rashodi         9.000,00           200,00    2,2%         9.200,00
343 Ostali financijski rashodi         9.000,00           200,00    2,2%         9.200,00
Program 1120 KOMUNALNA DJELATNOST       370.000,00        80.500,00   21,8%       450.500,00
Aktivnost A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture       115.000,00       115.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE       115.000,00       115.000,00
3 Rashodi poslovanja       115.000,00       115.000,00
32 Materijalni rashodi       115.000,00       115.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju        80.000,00        80.000,00
323 Rashodi za usluge        35.000,00        35.000,00
Aktivnost A100110 Održavanje javnih površina        30.000,00        40.500,00  135,0%        70.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE        30.000,00        40.500,00  135,0%        70.500,00
3 Rashodi poslovanja        30.000,00        40.500,00  135,0%        70.500,00
31 Rashodi za zaposlene        51.900,00        51.900,00
311 Plaće        45.000,00        45.000,00
313 Doprinosi na plaće         6.900,00         6.900,00
32 Materijalni rashodi        30.000,00       -11.400,00  -38,0%        18.600,00
BROJ   PROMJENA
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
 
322 Rashodi za materijal i energiju         5.000,00         5.000,00  100,0%        10.000,00
323 Rashodi za usluge        25.000,00       -16.400,00  -65,6%         8.600,00
Aktivnost A100120 Zaštita okoliša       188.000,00       188.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  05   ZAŠTITA OKOLIŠA       188.000,00       188.000,00
3 Rashodi poslovanja       188.000,00       188.000,00
32 Materijalni rashodi       165.000,00       165.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju       160.000,00       160.000,00
323 Rashodi za usluge         5.000,00         5.000,00
38 Donacije i ostali rashodi        23.000,00        23.000,00
381 Tekuće donacije         3.000,00         3.000,00
382 Kapitalne donacije        20.000,00        20.000,00
Aktivnost A100130 Ostali komunalni poslovi        37.000,00        40.000,00  108,1%        77.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE        37.000,00        40.000,00  108,1%        77.000,00
3 Rashodi poslovanja        37.000,00        40.000,00  108,1%        77.000,00
32 Materijalni rashodi        37.000,00        40.000,00  108,1%        77.000,00
323 Rashodi za usluge        37.000,00        37.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        40.000,00        40.000,00
Program 1130 GOSPODARSTVO        10.000,00        10.000,00
Tekući projekt T100110 Ulaganja u razvoj poljoprivrede        10.000,00        10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI        10.000,00        10.000,00
3 Rashodi poslovanja        10.000,00        10.000,00
32 Materijalni rashodi        10.000,00        10.000,00
323 Rashodi za usluge        10.000,00        10.000,00
Program 1140 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA        81.000,00        81.000,00
Aktivnost A100100 Zaštita od požara        74.000,00        74.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  03   JAVNI RED I SIGURNOST        74.000,00        74.000,00
3 Rashodi poslovanja        74.000,00        74.000,00
32 Materijalni rashodi         4.000,00         4.000,00
323 Rashodi za usluge         4.000,00         4.000,00
38 Donacije i ostali rashodi        70.000,00        70.000,00
381 Tekuće donacije        70.000,00        70.000,00
Aktivnost A100110 Civilna zaštita         7.000,00         7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  02   OBRANA         7.000,00         7.000,00
3 Rashodi poslovanja         7.000,00         7.000,00
32 Materijalni rashodi         5.000,00         5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja         5.000,00         5.000,00
38 Donacije i ostali rashodi         2.000,00         2.000,00
381 Tekuće donacije         2.000,00         2.000,00
Program 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI       479.400,00        -6.000,00   -1,3%       473.400,00
Aktivnost A100100 Obrazovanje       106.000,00        -6.000,00   -5,7%       100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  09   OBRAZOVANJE       106.000,00        -6.000,00   -5,7%       100.000,00
3 Rashodi poslovanja       106.000,00        -6.000,00   -5,7%       100.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        80.000,00        -6.000,00   -7,5%        74.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna        80.000,00        -6.000,00   -7,5%        74.000,00
38 Donacije i ostali rashodi        26.000,00        26.000,00
381 Tekuće donacije        26.000,00        26.000,00
Aktivnost A100110 Socijalna skrb        69.500,00         5.000,00    7,2%        74.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  10   SOCIJALNA ZAŠTITA        69.500,00         5.000,00    7,2%        74.500,00
BROJ   PROMJENA
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
 
3 Rashodi poslovanja        69.500,00         5.000,00    7,2%        74.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        60.000,00         5.000,00    8,3%        65.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna        60.000,00         5.000,00    8,3%        65.000,00
38 Donacije i ostali rashodi         9.500,00         9.500,00
381 Tekuće donacije         9.500,00         9.500,00
Aktivnost A100120 Kultura        33.400,00        33.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA        33.400,00        33.400,00
3 Rashodi poslovanja        33.400,00        33.400,00
38 Donacije i ostali rashodi        33.400,00        33.400,00
381 Tekuće donacije        33.400,00        33.400,00
Aktivnost A100130 Religija        10.000,00        -5.000,00  -50,0%         5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA        10.000,00        -5.000,00  -50,0%         5.000,00
3 Rashodi poslovanja        10.000,00        -5.000,00  -50,0%         5.000,00
38 Donacije i ostali rashodi        10.000,00        -5.000,00  -50,0%         5.000,00
381 Tekuće donacije        10.000,00        -5.000,00  -50,0%         5.000,00
Aktivnost A100140 Šport i rekreacija       160.000,00        10.000,00    6,3%       170.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA       160.000,00        10.000,00    6,3%       170.000,00
3 Rashodi poslovanja       160.000,00        10.000,00    6,3%       170.000,00
32 Materijalni rashodi        10.000,00        10.000,00
323 Rashodi za usluge        10.000,00        10.000,00
38 Donacije i ostali rashodi       150.000,00        10.000,00    6,7%       160.000,00
381 Tekuće donacije       150.000,00        10.000,00    6,7%       160.000,00
Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti        40.500,00        40.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA        40.500,00        40.500,00
3 Rashodi poslovanja        40.500,00        40.500,00
38 Donacije i ostali rashodi        40.500,00        40.500,00
381 Tekuće donacije        40.500,00        40.500,00
Tekući projekt T100100 Demografski razvitak Općine        60.000,00       -10.000,00  -16,7%        50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  10   SOCIJALNA ZAŠTITA        60.000,00       -10.000,00  -16,7%        50.000,00
3 Rashodi poslovanja        60.000,00       -10.000,00  -16,7%        50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        60.000,00       -10.000,00  -16,7%        50.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna        60.000,00       -10.000,00  -16,7%        50.000,00
Program 1110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE       373.000,00       567.000,00  152,0%       940.000,00
Kapitalni projekt K100100 Nabava opreme        58.000,00         2.000,00    3,4%        60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE        58.000,00         2.000,00    3,4%        60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine        58.000,00         2.000,00    3,4%        60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        58.000,00         2.000,00    3,4%        60.000,00
422 Postrojenja i oprema        55.000,00         2.000,00    3,6%        57.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina         3.000,00         3.000,00
Kapitalni projekt K100110 Poslovni objekti       315.000,00       565.000,00  179,4%       880.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE       315.000,00       565.000,00  179,4%       880.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine       315.000,00       565.000,00  179,4%       880.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       315.000,00       565.000,00  179,4%       880.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima       315.000,00       565.000,00  179,4%       880.000,00
Program 1120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE       320.800,00       -90.800,00  -28,3%       230.000,00
Kapitalni projekt K100100 Ceste       190.000,00       -68.000,00  -35,8%       122.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE       190.000,00       -68.000,00  -35,8%       122.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine       190.000,00       -68.000,00  -35,8%       122.000,00
BROJ   PROMJENA
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
 
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       190.000,00       -68.000,00  -35,8%       122.000,00
421 Građevinski objekti       190.000,00       -68.000,00  -35,8%       122.000,00
Kapitalni projekt K100110 Pješačke staze        30.000,00       -30.000,00 -100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE        30.000,00       -30.000,00 -100,0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine        30.000,00       -30.000,00 -100,0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        30.000,00       -30.000,00 -100,0%
421 Građevinski objekti        30.000,00       -30.000,00 -100,0%
Kapitalni projekt K100130 Kanalizacija        12.800,00       -12.800,00 -100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE        12.800,00       -12.800,00 -100,0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine        12.800,00       -12.800,00 -100,0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        12.800,00       -12.800,00 -100,0%
421 Građevinski objekti        12.800,00       -12.800,00 -100,0%
Kapitalni projekt K100180 Nematerijalna proizvedena imovina        10.000,00        20.000,00  200,0%        30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE        10.000,00        20.000,00  200,0%        30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine        10.000,00        20.000,00  200,0%        30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        10.000,00        20.000,00  200,0%        30.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina        10.000,00        20.000,00  200,0%        30.000,00
Kapitalni projekt K100190 Ostali objekti komunalne infrastrukture        78.000,00        78.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE        78.000,00        78.000,00
3 Rashodi poslovanja        78.000,00        78.000,00
38 Donacije i ostali rashodi        78.000,00        78.000,00
386 Kapitalne pomoći        78.000,00        78.000,00
Program 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI       100.000,00      -100.000,00 -100,0%
Kapitalni projekt K100110 Multifunkcijski dom       100.000,00      -100.000,00 -100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA       100.000,00      -100.000,00 -100,0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine       100.000,00      -100.000,00 -100,0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       100.000,00      -100.000,00 -100,0%
421 Građevinski objekti       100.000,00      -100.000,00 -100,0%
PRORAČUNSKI KORISNIK  10   DJEČJI VRTIĆ       294.000,00         4.500,00    1,5%       298.500,00
Program 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI       274.000,00        15.500,00    5,7%       289.500,00
Aktivnost A100100 Obrazovanje       274.000,00        15.500,00    5,7%       289.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  09   OBRAZOVANJE       274.000,00        15.500,00    5,7%       289.500,00
3 Rashodi poslovanja       274.000,00        15.500,00    5,7%       289.500,00
31 Rashodi za zaposlene       274.000,00        15.500,00    5,7%       289.500,00
311 Plaće       235.000,00        10.000,00    4,3%       245.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene         3.000,00         3.000,00
313 Doprinosi na plaće        36.000,00         5.500,00   15,3%        41.500,00
Program 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI        20.000,00       -11.000,00  -55,0%         9.000,00
Kapitalni projekt K100100 Dječji vrtić        20.000,00       -11.000,00  -55,0%         9.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  09   OBRAZOVANJE        20.000,00       -11.000,00  -55,0%         9.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine        20.000,00       -11.000,00  -55,0%         9.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        20.000,00       -11.000,00  -55,0%         9.000,00
422 Postrojenja i oprema        20.000,00       -11.000,00  -55,0%         9.000,00
Skip to content